Detail of tenon

View of tenon on kitchen work table leg support